کتاب بدایه الحکمه به عنوان کتاب محوری این دوره است.