کتاب نهایه الحکمه به عنوان کتاب محوری این دوره است.