این بلند مدت رو هنگانمی کنار آقای صادقی بودم نوشتم.